Vyberte stránku

vychazejicisrdce

Zlato slunce je tvé, vdechni ho, přidej signály lásky, uvolněné na křídlech tvého bytí, pro zemi pod tebou, kde si všechny děti hrají, pro písně tvoření. Takto bude plynout tvůj účel. Vycházející Srdce pohne zvukem jediným směrem … DOMŮ

Výňatek z Prahové Kosmogonie: Učitelé Světla

Vycházející Srdce

Světelné tělo je částicí Božské Mysli, vrženou z Centrálního Slunce do a skrz matrice čtvrtého a pátého rozměru za účelem vtělení esence Centrálního Slunce do lidské bytosti. Materializace světelného těla začíná v sedmé dimenzi, kaskádovitě postupuje do hmoty, kde se usazuje do prvního manifestovaného bytí – lidského srdce.

V lidském nástroji je to právě srdce, které je originálním jádrem-domovem světelného těla, avšak nakonec sídlo světelného těla stoupá vzhůru do šišinky (pineal) v základně mozku a to obvykle v prvních sedmi letech života. Zde zůstává typicky až do smrti fyzického těla, kdy opětovně začíná cirkulovat ve vyšších světelných říších páté dimenze, ve kterých jednota a spojující pole ryzí lásky vyzařují

nezávisle na hmotě. To je půda duše, kde všechna bytí plynou ve vibrující řece zvuku a světla. Světelné tělo je tvořeno Světlem Centrálního Slunce. V každé galaxii je Centrální Slunce, které funguje v multivesmíru galaxií jako přijímač a vysílač Božské Mysli. Centrální Slunce je v každé galaxii trans-dimenzionálním portálem, který propojuje všechny galaxie a dimenze života do pulsujícího tlukotu srdce Velkého Centrálního Slunce, ze kterého vyvěrá prvotní zvuk a světlo. Je to spojující souvislost mezi fyzickým a duchovním plánem a tak je Centrální Slunce kvantovým souhrnem všech sluncí v galaxii; toto kvantové světlo žije v lidském nástroji jako jeho světelné tělo.

 

V pravém slova smyslu jsme všichni zrozeni z tohoto zvuku a světla Velkého Centrálního Slunce a je to toto pulsování, rytmický tlukot srdce, který nás všechny strhává do rozličných stupňů. Právě toto stržení znovu-nastoluje naši jednotu s Velkou Expanzí a obnovuje náš přístup do vyšší inteligence, ve které se stáváme impulzem božské vůle. Světelné tělo je vizionářem skutečnosti v individuální identitě. Je to Navigátor Jednoty, který odhaluje frekvenční esence páté dimenze v nižších dimenzích hmoty, času a prostoru. Je to posel sjednocení s Plánem Jediného Stvořitele. V jedinci, který je oddělený od jednoty závoji iluze, je to portál vedení. Je to hlas v prázdnotě, který volá do tvé mysli a srdce, kynoucí k rozpoznání a znovunastolení sebe coby tvé pravé identity a identity všech. Je to spojení mezi srdcem a myslí, které dovoluje, aby se přihodilo pravé tvoření. Je to telepatický portál, který slyší a vidí božskou inteligenci a poté aktivuje její vyjádření v nižších říších pouhou svou přítomností.

Světelné tělo je jádrem vědomí a toto vnitřní jádro se posouvá. Ve tvém světě se posouvá zpět do srdce, avšak jeho jádro-domov je nyní mezi srdcem a hrdlem, místem známým jako brzlík (thymus) nebo „koruna srdce“. Říkáme mu Vycházející Srdce. Vycházející Srdce je umístěno na dvou osách či vibračních polích: první je horizontální osa, která je Polem Planet. Druhá je vertikální osa, která je Polem Centrálního Slunce. Na planetární ose se nalézá hmotné bytí či lidský nástroj, který je složený z pochev třetí a čtvrté dimenzionální matrice. Tato osa prezentuje setkání planety a tvého světelného těla. Je to osa uzemnění a ukotvení světelného těla k planetě a hmotným bytostem na ní.

Na ose Centrálního Slunce jsou sestupné a vzestupné proudy energie, které spojují tvé světelné tělo s jeho zdrojem: Centrálním Sluncem. Právě díky tomuto spojení se odehrává Velké Probouzení hmotných bytostí a je pociťováno vlečení, tažení či škubání lidského nástroje božským proudem, který ho vyzývá k aktivaci a probuzení jeho vůle coby vozítka pro světelné tělo. Světelné tělo je zygotou* vědomí formovanou sjednocením božského světla a zvuku. Je zrozeno zářící, ryzí, inteligentní a život-nesoucí. Světelné tělo naslouchá jak tvému myšlení tak cítění, zvyšuje své vyzařování v souladu se svými vjemy. Tak světelné tělo reaguje na nižší dimenzionální matrice a tímto způsobem je ovlivněno individuální úrovní soudržnosti, inteligencí projevu, tvůrčím vhledem a intuicí vyšší mysli.

Jak se jádro vědomí posouvá na novou osu Vycházejícího Srdce, vnitřní soudržnost jedince se stává zesilovačem vyzařování světelného těla jedince ve světě forem. Tato vnitřní soudržnost je zvýšena tehdy, když myšlení a cítění jedince jsou v souladu a plynou v řece božské vůle. Pak může světelné tělo vpravdě vystoupit do popředí a vyzařovat svůj účel na planetární úrovni. Zářící a inteligentní vyjádření světelného těla jako celku je pravým významem života na planetární ose, protože je projevem kolektivní inteligence, který umožňuje sjednocení plánovaných i neplánovaných evolučních stezek; projevem, který posiluje planetární posuny, jež umožňují dimenzionální vzestup všem připraveným. To se zvyšuje vyjádřením světla a lásky v planetární sféře, otvírá Velký Portál, který je pro planetu průchodem k přístupu do matrice páté dimenze – ryzí, spojující energii, která je esencí božské lásky-inteligence.

Jak děti světla začínají aktivovat svá světelná těla během žití v lidském nástroji, ucítí přítomnost jejich elektromagnetických polí, jak se mísí s každým dechem. Dech omývá Vycházející Srdce jak při nádechu tak při výdechu. Při nádechu energie symbolicky sestupuje z Centrálního Slunce, plyne skrz korunní čakru a usazuje se v solárním plexu přímo pod srdcem. Poté září zlatým světlem tvého podpisového tónu. Při výdechu je energie uvolněna ze solárního plexu vzhůru k planetární ose ve výši brzlíku či Vycházejícího Srdce. Poté vyzařuje ven s nadvládou k horizontální úrovni. V tomto čase Velkého Probouzení je světelné tělo centrováno ve Vycházejícím Srdci, protože mysl – kde bylo centrováno po tisíce let – je ve změti ztuhlosti a deformace, která znemožňuje schopnost světelného těla plně vyzařovat své energetické pole na planetární matrici a plnit tak svůj účel. Průsečík těchto dvou os (Planetární a Centrálního Slunce) je aktivačním bodem jedince. Spojení dechu a představivosti je nejefektivnější metodou, kterou se tato aktivace v lidském nástroji může přihodit a být udržena.

Dech Vycházejícího Srdce je cvičením v dýchání z Centrálního Slunce a vyjadřování této energie dechu na planetární matrici. Je to metoda aktivace učená na všech planetách, směrovaná k těm, kteří jsou spojeni s Plánem Expanze do Neznámých Krajin. Když čteš tato slova, intuitivně porozumíš, protože dobře znáš svůj mystický účel, který tebou třese, aby ses probudil a donutil tě jednat. Dech duše je řízen světelným tělem, jehož sídlo inteligence je v bodě Vycházejícího Srdce. Můžeš si ho představit jako portál v těle, který přijímá elektromagnetické pole z Centrálního Slunce prostřednictvím nádechu a směruje ho do solárního plexu; při výdechu ho rozvádí přes planetární osu jako způsob uzemnění energie v poli bytostí třetího rozměru.

Je to právě toto uzemnění energie, řízené světelným tělem a naplněné vnitřní soudržností lidského nástroje, co umožňuje lidskému emočnímu poli vybudovat kolektivní srdce a spojení myslí, což dále umožní planetě překročit bariéry vyšších dimenzí s relativní lehkostí a elegancí. Je čas k jednání a toto jednání spočívá v aktivování tvého světelného těla k jeho smysluplné roli v lidském nástroji a ke sdílení jeho vyšších frekvencí s lidským emočním polem. Toto počínání převzorkuje kolektivní srdce a spojení myslí do vynořující se kultury jednoty, sjednocujíce planetární pohyb do stoupající spirály hypersféry sedmého rozměru, ve kterém všechny bytosti v jeho kvantové i časo-prostorové přítomnosti jsou sjednoceny s planetou a planeta s Centrálním Sluncem.

Zdroj: www.lyricus.cz Celý článek na: http://www.lyricus.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=28

Comments

comments

Share This